Tất cả các báo cáo, số liệu và thông tin về phân tích thị trường trên trang web này và / hoặc các trang phụ đã được biên soạn sau khi nghiên cứu các nguồn hiện tại và dựa trên sự lựa chọn chủ quan. Tất cả nội dung chỉ dành cho mục đích không chính thức và không cấu thành lời đề nghị hoặc thỉnh cầu mua và / hoặc bán bất kỳ khoản tín dụng bí mật và / hoặc đầu tư vào cùng một loại đá quý. Đạo luật Giao dịch Chứng khoán (WpHG) hoặc Đạo luật Đầu tư Vốn (KAGB). Các bên quan tâm chuyển sang các chuyên gia tư vấn đầu tư.

Nguồn:
www.wikipedia.de;
Giese, Ph. Et al., BTC-Echo, 2017;
người quản lý-magazin 6 / 2017;
HülsbömerS., Genovese B., Computerwoche.de;
Krypto-Kompass 1 / 2017;
www.btc-echo.de;
coinmarketcap.com;
Casey, M., Cryptocurrency, 2016;
Giese, P., Die Blockchain-Bibel, 2016; BaFin